Winkelwagen
0 artikelen
Geen producten gevonden...
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid 

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Parthen Group B.V. en aan haar gelieerde vennootschappen (waaronder, maar niet beperkt tot, Parthen Meeting Essentials B.V., Parthen IMpact B.V.,Parthen R & S B.V. en Stichting Parthen R&S Derdengelden), hierna aan te duiden als "Parthen", alsmede op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Parthen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Grondslag offertes 

2.1 Bestellingen dienen altijd schriftelijk te geschieden. Parthen is in alle gevallen eerst gebonden, nadat zij een opdracht of een afspraak schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen verbinden Parthen slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. 

3. Prijzen 

 • 3.1  Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door Parthen opgegeven prijzen steeds exclusief btw en overige belastingen en/of lasten, (onvoorziene) externe kosten en/of prijsverhogingen daaronder begrepen.
 • 3.2  Parthen verricht haar diensten op basis van een vooraf overeengekomen vaste prijs, dan wel op basis van nacalculatie waarbij het door Parthen gehanteerde uurtarief in rekening wordt gebracht, eventueel te vermeerderen met gemaakte kosten.
 • 3.3  De prijzen in de offerte zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
 • 3.4  Alle kosten, die ontstaan ten gevolge van (wijzigingen in) de specificaties/wensen van Opdrachtgever, waarmee ten tijde van de offerte geen rekening behoefde te worden gehouden, kunnen aan
  Opdrachtgever worden doorberekend.
 • 3.5  Meer- of minderleveringen ten opzichte van een overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet
  meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
  - oplage tot 20.000 eenheden: 10 %
  - oplage van 20.000 of meer: 5 %
  Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en dergelijke is evenwel steeds een percentage van 10 % toegestaan. Het meerdere of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
 • 3.6  Parthen kan de prijzen jaarlijks - steeds per aanvangsdatum van de overeenkomst - op basis van het CBS indexcijfer - Reeks voor werknemers - wijzigen.

4. Betalingsvoorwaarden 

 • 4.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Parthen.
 • 4.2  Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is zij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Parthen steeds gerechtigd de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Parthen gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 • 4.3  Parthen is op ieder moment gerechtigd contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de Opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, alvorens over te gaan tot levering, indien Parthen hiertoe aanleiding ziet.
 • 4.4  De Opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Parthen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden, met een minimum van 250,--.

5. Eigendomsvoorbehoud 

 • 5.1  Parthen behoudt zich - met inachtneming van artikel 8 - de eigendomsrechten voor van alle aan Opdrachtgever afgeleverde en af te leveren producten, totdat volledige betaling, eventueel vermeerderd met rente en kosten, heeft plaatsgevonden.
 • 5.2  Zolang het eigendom van de afgeleverde producten niet op Opdrachtgever is overgegaan mag deze de producten niet aan een derde verpanden of enig ander recht daarop verlenen en dient hij deze producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Parthen te bewaren.
 • 5.3  Indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Parthen of Parthen goede grond heeft te vrezen, dat zij in de nakoming van die verplichtingen zal tekort schieten, is Parthen steeds bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen

6. Termijnen 

6.1 Opgave van de afleveringstermijnen en indien zulks is overeengekomen van de termijn waarop implementatie of installatie zal plaatsvinden, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen Parthen aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan; deze opgave zal echter nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen. 

6.2 In geval van niet tijdige levering of nakoming dient Opdrachtgever Parthen schriftelijk aan te manen, waarbij aan Parthen alsnog een redelijke termijn voor nakoming wordt gegeven. 

6.3 Eerst indien deze termijn wordt overschreden is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat Parthen overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn. 

6.4 Indien tengevolge van niet-tijdige levering/uitvoering en/of onvoldoende samenwerking en/of overige tekortkoming van de zijde van Opdrachtgever, de opdracht door Parthen niet tijdig kan worden uitgevoerd, kan dit niet aan Parthen worden tegengeworpen. Om alsnog tijdig na te komen is Parthen gerechtigd eventuele meerkosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Ook is Parthen in dat geval gerechtigd een nadere datum vast te stellen voor de nakoming van de overeenkomst. 

7. Geheimhouding 

7.1 Partijen zijn tot geheimhouding verplicht van broncodes, objectcodes, technische gegevens en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens, waaronder begrepen de inhoud van de overeenkomst(en), afkomstig van de andere partij, die als vertrouwelijk zijn aan te merken. 

7.2 Partijen zullen er voor zorgdragen, dat hun werknemers de in lid 1 geregelde geheimhoudingsplicht naleven. 7.3 t. 

8. Intellectuele eigendom 

8.1 De eigendom van alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder onder meer begrepen model-, merk- en auteursrechten) blijven te allen tijde bij Parthen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Dit artikel ziet op software, onderliggende broncodes en bijbehorend documentatiemateriaal, systeem-ontwerpen, werkwijzen, adviezen en alle overige geestesproducten 

het 

Materiaal
8.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden het Materiaal, al dan niet met inschakeling van derden, te 

verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren, behoudens de schriftelijke toestemming van 

Parthen.
8.3 Opdrachtgever verplicht zich tot het overdragen van intellectuele eigendomsrechten die het resultaat zijn 

van de dienstverlening door Parthen. Indien voor een dergelijke overdracht een nadere akte is vereist, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Parthen aan deze overdracht haar medewerking verlenen, zonder daarbij nadere voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtgever verkrijgt voorts het recht de in haar opdracht ontwikkelde resultaten te gebruiken voor het beoogde doel. 

8.4 Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het aan haar verstrekte Materiaal. 

8.5 Parthen zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke vordering welke gebaseerd is op grond van een beweerde inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht met betrekking tot het Materiaal afkomstig van Parthen, mits Opdrachtgever:
- Parthen van een aanspraak terstond schriftelijk op de hoogte stelt, en 

- de behandeling van de zaak geheel aan Parthen overlaat en hiertoe alle medewerking verleent, en
- geen verklaringen aflegt, toezeggingen doet, rechten of feiten erkent zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Parthen.
8.6 Indien wordt vastgesteld dat de aanspraak gegrond is, zal Parthen - naar haar keuze - ervoor zorg 

dragen dat Opdrachtgever het recht verkrijgt de producten te blijven gebruiken dan wel de producten 

zal niet tot gevolg hebben dat Opdrachtgever wezenlijk wordt beperkt in de gebruiksmogelijkheden van de producten. Indien geen van voornoemde oplossingen naar het redelijk oordeel van Parthen mogelijk zijn, zullen de inbreukmakende producten op nader overeen te komen voorwaarden worden teruggenomen. 

8.7 De in dit artikel geregelde vrijwaring is niet van toepassing indien de aanspraak het gevolg is van het gebruik van het Materiaal in combinatie met producten, welke niet van Parthen afkomstig zijn. 

8.8 Door het geven van een opdracht tot vervaardiging of reproductie van (mogelijk) door enige intellectuele en/of indu domsrechten beschermde objecten, verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op domsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij in dit verband 

Parthen, zowel in als buiten rechte. 

9. Garantie 

9.1 Ten aanzien van producten afkomstig van derde leveranciers wordt uitsluitend garantie gegeven voor zover deze door vorenbedoelde leveranciers wordt verstrekt. Parthen zal zich jegens Opdrachtgever ervoor inspannen dat eventuele en gerechtvaardigde aanspraken door leveranciers worden gehonoreerd. 

10. Reclame 

10.1 Afwijkingen van de in de catalogi, brochures en offertes voorkomende beschrijvingen kunnen niet aan Parthen worden tegengeworpen. Dergelijke afwijkingen ontslaan de Opdrachtgever nimmer van haar verplichtingen uit de overeenkomst. 

10.2 Opdrachtgever is verplicht bij ontvangst respectievelijk direct na installatie de (af)geleverde producten te controleren op zichtbare gebreken en tekortkomingen. Reclames hieromtrent dienen op straffe van verval van recht binnen zeven dagen na aflevering van de producten schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van Parthen te worden gebracht. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden terstond, uiterlijk binnen 14 dagen, nadat Opdrachtgever deze heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren, een en ander op straffe van verval van recht. 

10.3 In geval van gerechtvaardigde reclames is Parthen gehouden tot het - naar keuze van Parthen - binnen een redelijke termijn herstellen van fouten, dan wel tot het binnen een redelijke termijn vervangen van de producten, dan wel tot restitutie van de vergoeding, ontvangen voor de desbetreffende producten. 

10.4 Terugzending van producten behoeft steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van Parthen. In geval van terugzending blijven de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever, totdat Parthen deze heeft ontvangen. 

10.5 Bij gebreken welke slechts een deel van de gehele opdracht betreffen, bestaat niet het recht tot weigering van de overige overeengekomen prestaties. 

10.6 In ieder geval vervalt het recht Parthen aan te spreken een half jaar na levering respectievelijk na 

11. Annulering 

11.1 overeengekomen leveringsdatum is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te annuleren, mits hij de reeds door Parthen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten vergoedt met een minimum van 20% van de in totaal voor de levering van producten en/of diensten overeengekomen prijs. Voorzover ten behoeve van de opdracht reeds aan derden opdracht is gegeven tot het leveren van producten en/of diensten, dienen de in dit verband reeds gemaakte kosten volledig te worden vergoed. 

12. Risico 

12.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat op Opdrachtgever over op het moment van aflevering. 

13. Derdenrekening en Contactpersoon 

13.1 Ten behoeve van de opdracht kan een bankrekening worden geopend en/of kan de derdenrekening van Parthen worden gebruikt. Betaalopdrachten zullen uitsluitend door Parthen, na daartoe strekkende machtiging van de Opdrachtgever, kunnen worden verstrekt. 

13.2 Voorzover de opdracht betrekking heeft op een door Parthen te organiseren evenement, geldt dat Parthen gerechtigd is gelden te incasseren van de deelnemers aan het evenement tot uiterlijk vier weken na afloop van het evenement. Vanaf vier weken na afloop van het evenement dient de Opdrachtgever zelf voor incassering van eventuele openstaande bedragen zorg te dragen. Zo spoedig mogelijk na afloop van het evenement, uiterlijk twaalf weken na afloop daarvan, wordt de bankrekening opgeheven en/of het gebruik van de derdenrekening gestaakt en wordt een eindrekening opgesteld. Eventuele later binnenkomende gelden op de derdenrekening van Parthen zullen worden overgemaakt aan Opdrachtgever. 

13.3 Als er in de offerte een contactpersoon van de Opdrachtgever wordt genoemd en/of een andere werknemer van Opdrachtgever in communicatie treedt met Parthen, is/zijn diegene(n) bevoegd om voor en namens de Opdrachtgever: 

Parthen te machtigen tot het geven van betaalopdrachten;
toestemming te geven een bepaalde deelnemer toe te laten bij het evenement waar de opdracht betrekking op heeft, in gevallen waarin een deelnemer niet (niet tijdig/niet volledig) betaald heeft;
te verzoeken informatie/gegevens die Parthen bij de uitvoering van de opdracht heeft verkregen ter beschikking te stellen aan een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde. 

14. Inhuren en plaatsen van personeel 

14.1 De door Parthen met betrekking tot het inhuren en plaatsen van personeel ingeschakelde derden zijn hetzij zelfstandigen die op freelance basis werken, hetzij derden die via pay-rolling bij de Opdrachtgever worden tewerkgesteld. Dit brengt onder andere mee dat risico en verzekeringsplicht, met name wat betreft arbeidsongeschiktheid, niet rusten bij Parthen. 

14.2 De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor juiste verzekeringen voor personen werkzaam onder toezicht of opzicht van de Opdrachtgever rusten bij de Opdrachtgever. 

14.3 Parthen zal binnen een redelijke termijn zorg dragen voor vervanging voor bij de Opdrachtgever tewerk gestelde personen: 

a. bij ziekte 

b. bij tekortschieten
14.4 Van tekortschieten in de zin van het vorige lid is sprake, indien na voldoende kennismaking, introductie 

en acceptatie door de Opdrachtgever:
a. de betrokkene zich zodanig gedraagt, dat dit in een reguliere arbeidsovereenkomst aangemerkt zou 

worden als een dringende reden voor een ontslag op staande voet; 

b. de betrokkene zich zodanig gedraagt, dat dit in een reguliere arbeidsovereenkomst in een kantongerechtprocedure aangemerkt zou worden als een reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 

15. Niet nakoming Opdrachtgever 

15.1 Indien de Opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Parthen voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft Parthen het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten en om alle overeenkomsten met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door Opdrachtgever aan Parthen verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar. Iedere aan Parthen Group B.V. gelieerde vennootschap kan ten aanzien van een met de Opdrachtgever aangegane overeenkomst een beroep doen op deze bepaling als ook op hetgeen in artikel 5 met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud is bepaald, als ware de betreffende overeenkomst met haar aangegaan, 

16. Privacy 

16.1 Voorzover Parthen bij de uitvoering van enige opdracht informatie en/of gegevens verzamelt, die vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zal zij er zorg voor dragen dat er met deze informatie en/of gegevens overeenkomstig deze wet wordt gehandeld. Verstrekking van informatie en/of gegevens aan derden zal uitsluitend conform de daarvoor geldende bepalingen plaatsvinden.. 

17. Aansprakelijkheid 

 • 17.1  Op Parthen rust steeds een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 • 17.2  Parthen draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door Opdrachtgever aan te tonen, een
  en ander in overeenstemming met hetgeen is bepaald in dit artikel.
 • 17.3  Parthen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor enige schade dan in het geval
  haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot
  uitkering overgaat.
 • 17.4  Buiten de in lid 3 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de
  schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden.
  In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan 50.000,--.
 • 17.5  Parthen zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
  - onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van Opdrachtgever;

- verlies van gegevens. Opdrachtgever zal zorgdragen voor back- 

Opdrachtgever ter beschikking 

worden gesteld;
- iedere tekortkoming van Opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het 

verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst;
- een gebrekkige installatie, gebrekkige modellen, instrumenten of software van de zijde van 

Opdrachtgever;
- onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik van het geleverde, dan wel gebruik in strijd met de 

gebruiksaanwijzingen van het geleverde;
- de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of 

gebruikt;
- uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, 

storingen in het Internet, storingen bij haarzelf dan wel andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
- een anderszins verwijtbare oorzaak van de zijde van Opdrachtgever.
Indien de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Parthen, zal Opdrachtgever Parthen hiervan vrijwaren. 

 • 17.6  Parthen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 17.7  Parthen zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
 • 17.8  Adviezen worden door Parthen naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
 • 17.9  Parthen zoekt door haar ingeschakelde derden met zorg uit. Parthen aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan het geleverde, door schuld of toedoen van door Parthen ingeschakelde derden of anderszins van buiten komende oorzaken. Dit laat het recht van Opdrachtgever de derde rechtstreeks aan te spreken onverlet.

18. Overmacht 

18.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Parthen opgeschort. Indien de periode, waarin de overmacht voortduurt langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

 • 18.2  Indien Parthen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 • 18.3  Onder overmacht in de zin van dit artikel zullen onder andere zijn begrepen stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, import/export verboden, brand, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven en beperking of stopzetting van levering door derdenleveranciers.
 • 18.4  Parthen heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die nakoming van haar verbintenis verhindert intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

19. Opzegging en Ontbinding 

 • 19.1  Een overeenkomst van onbepaalde tijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
 • 19.2  Een overeenkomst van bepaalde tijd wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen, tenzij de overeenkomst wordt opgezegd tegen de einddatum met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 • 19.3  Een partij is bevoegd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden, indien: 
  1. de andere partij enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt (met uitzondering
   van overmacht en met inachtneming van hetgeen voor het overige in deze algemene voorwaarden
   is bepaald);
  2. een andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • c.
 • 19.4  Opzegging en ontbinding dienen steeds schriftelijk per aangetekende post te geschieden.

20. Licentieovereenkomsten derden 

 • 20.1  Met de (af)levering van de (software) producten afkomstig van derde leveranciers en de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever wordt een licentieovereenkomst gesloten tussen de derde leverancier van die producten en de Opdrachtgever. Daarbij zullen de (licentie)voorwaarden en overige voorwaarden van de derde leverancier van toepassing zijn, mits deze voorwaarden aan de Opdrachtgever ter hand zijn gesteld.
 • 20.2  Indien Parthen ten behoeve van het totstandkomen van de licentieovereenkomst nadere medewerking van de Opdrachtgever vraagt, wordt de leveringsverplichting van Parthen opgeschort, zolang Opdrachtgever weigert deze medewerking te verlenen.
 • 20.3  In de verhouding tussen Opdrachtgever en Parthen blijven de algemene voorwaarden van Parthen onverkort van toepassing. De algemene voorwaarden van Parthen prevaleren, voorzover deze in haar voordeel strekken, boven de bepalingen in eventuele artikelen in de algemene voorwaarden van de derde leverancier, die de verhouding van Opdrachtgever en Parthen regelen.

21. Overname van personeel 

21.1
overeenkomst geen personeel van Parthen in dienst nemen, tenzij dit geschiedt met toestemming van Parthen. Mocht Opdrachtgever in strijd met dit lid handelen, dan zal zij een onmiddellijk opeisbare boete aan Parthen verbeuren ad 50.000,-- per overgenomen medewerker. 

22. Forumkeuze en toepasselijk recht 

 • 22.1  Op iedere overeenkomst tussen Parthen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
 • 22.2  Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door Parthen gedane offertes en met Parthen gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.

23. Slotbepalingen 

 • 23.1  Op alle transacties van Parthen betreffende de levering van software is tevens van toepassing de Software licentie-overeenkomst van Parthen, welke met deze Algemene Voorwaarden een onverbrekelijk deel vormt, als ware zij letterlijk daarin opgenomen.
 • 23.2  Ingeval van strijdigheid tussen enige bepaling van de algemene voorwaarden en een nadere overeenkomst, gaat de bepaling welke ten voordele strekt van Parthen voor.
 • 23.3  Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst nietig zijn of anderszins niet van toepassing worden geacht, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst onverkort van kracht blijven.